Yu Wah Thein

Home Country:
Burma/Myanmar

First Language:
Burmese

Recipe:
Yangon Mohinga